Näytöt ja osaamisen arviointi

Ohjeet

Tämä moduuli sisältää näyttöjen suunnittelun ja osaamisen arvioinnin teemat. Tällä aloitussivulla on tarjolla nopeampi katsaus näihin teemoihin. Moduulin syventävässä osiossa on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan omia sekä oman organisaation toimintoja ja kehittämistarpeita.

Aloita tekemällä alla olevat kaksi testiä. Saat palautteen tämänhetkisestä osaamisestasi, minkä pohjalta voit pohtia vahvuuksiasi ja kehittämisen kohteitasi.

Perehdy sen jälkeen video- ja linkkimateriaaleihin.
Tee lopuksi aktiviteetit.

Näytöt ja osaamisen arviointi ovat keskeisiä toimia ammatillisessa koulutuksessa. Näytöt ovat osa tutkintojen järjestämistä ja suorittamista. Näyttöjen suunnittelua ohjaavat ammatillisen koulutuksen säädökset ja tutkinnon perusteet. Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opettajalla tulee olla riittävä ammattitaito järjestää näyttöjä ja toimia osaamisen arvioijana.

Pohdi aluksi

Materiaalit

Osaamisen arvioinnin suunnittelu

Videolla kerrotaan osaamisen arvioinnin suunnittelusta ja järjestämisestä. Kesto 11:20

Kertoja: Päivi Kilja, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Osaamisen arviointi

Videolla kerrotaan osaamisen arvioinnista ja arvioijana toimimisesta. Kesto 10:30

Kertoja: Päivi Kilja, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Osaamisen arviointioppaat

Minivideot osaamisen arviointioppaista. Tehty Biteable-ohjelmalla.

Tutkinto näytöllä

Aktiviteetit

Vinkkejä harjoituksiin:
Kootkaa sopivankokoinen, alakohtainen tiimi/ryhmä. Videoihin ja materiaaleihin perehtymisen jälkeen varatkaa aikaa keskusteluun ja omakohtaisten kokemusten jakamiseen. Tehkää myös case-harjoitukset yhdessä. 

Case-harjoitus 1: Näyttöjen suunnittelutyö yhteistyössä oman alan (ja yhteisten aineiden) opettajien kanssa

Tehtävänä on:

 1. Kuvatkaa ensin jonkun yksittäisen opiskelijan tapaus tarinana: koulutukseen hakeutuminen, henkilökohtaistaminen, opintopolku tutkinnon osittain, osaamisen hankkiminen, työpaikalla oppiminen, näyttöjen toteutuminen tutkinnon osittain.
 2. Keskustelkaa yhdessä:
  • miten näytöt tai muu osaamisen osoittaminen suunnitellaan tutkinnon osittain huomioiden tutkinnon perusteet ja tutkintokohtainen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma
  • miten henkilökohtaistaminen toteutuu näytön suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • ketkä osallistuvat suunnitteluun; miten vuoropuhelu ja näytöstä sopiminen varmistetaan
  • minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja osaamisen osoittamiseen on
  • miten osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa, entä mitä muita osaamisen osoittamisen tapoja on käytössä
  • miten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteiden osoittaminen on yhdistettävissä ammatillisten tutkinnon osien näyttöihin
  • miten asiakaslähtöisyys toteutuu, käytännön järjestelyiden ja aikataulujen osalta
  • mitä erityistä on huomioitava opiskelijan kannalta näytöissä

Case-harjoitus 2: Osaamisen arvioijana toimiminen tai tarkkailijana oleminen autenttisessa tilanteessa

Tehdään kokeneiden ko. alan ammatillisten ja/tai yhteisten aineiden opettajien yhteistyönä.

Tehtävänä on:

 1. Osallistua osaamisen arviointiin, joko itse arvioijana tai tarkkailijana.
 2. Kokemuksesi perusteella pohdi ja keskustele yhdessä muiden (kokeneiden) arvioijien kanssa:
  • miten varmistit arvioinnin avoimuuden, luotettavuuden ja tasapuolisuuden
  • miten ja mihin tekemäsi arviointipäätös perustui
  • minkälaisia ongelmia, haasteita tai poikkeamia alkuperäiseen suunnitelmaan osaamisen arvioinnissa tuli esille ja miten ne ratkaistiin
  • miten arviointiaineistoa syntyi ja miten sitä käsiteltiin arvioinnissa