Oppimisen tavat ja mahdollisuudet

Minivideot ja ammatilliset opintopiirikeskustelut

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen verkosto tukee opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen edelleen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa.

Ohjeet

Tämän osion etusivulla on tarjolla nopeampi katsaus ammatillisen koulutuksen muutoksiin viime vuosina. Tätä voi kukin oppilaitos/koulutuksen järjestäjä hyödyntää oman tarpeensa mukaisesti. Syventävässä osiossa on mahdollisuus pysähtyä syvemmin pohtimaan omia sekä oman organisaation toimintoja ja kehittämistarpeita. Siellä on mahdollista toteuttaa myös sparrausta/ yhteistyötä ammatillisen opettajakorkeakoulun (Oulu, Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna, Helsinki) kanssa.

Tässä osiossa syvennämme osaamistamme ja yhteistyötä työelämässä oppimisen teeman äärellä – johon moni aloitussivun asiakin kulminoituu…

Ekstramateriaalina Digipedagoginen menetelmäpankki!

Pohdi aluksi

Uudenlaisten oppimisen tapojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen ja kehittäminen korostuvat henkilökohtaistetussa ja työelämälähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa. Opettajat toimivat opettajina, valmentajina ja ohjaajina hybrideissä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Miten tämä vaikuttaa ammatillisen opettajan työhön? Millaista uutta pedagogiikkaa joustavat yksilölliset polut vaativat? Miten rakennamme prosessimme yhdessä työelämän toimijoiden kanssa, tavoitteena win-win? Miten kaikki tämä vaikuttaa opiskelijoihimme?

(ks. pohdinnan tueksi myös alta videoiden väitelauseet. Videot on kuvattu 2019-2020, joten yhtenä teemana voi olla myös niiden ajankohtaisuuden pohdinta ja arviointi – joko meillä toimitaan näin?)

Materiaalit

Ammatillinen opettaja 2.0

Väitelauseet:

 • Ammatillinen koulutus haastaa ammatillisen opettajan pohtimaan omaa työtään ja identiteettiään opettajana, taustasta riippumatta.
 • Ammatillisessa opettajuudessa on jotain pysyvää ja kiinteää, muutoksista ja uudistuksista riippumatta.
 • Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten toimintojen muodostuminen on jo arkea (osaamisperusteisuus, henkilökohtaistaminen, työelämälähtöisyys jne…)

#amispedagogiikka

Väitelauseet:

 • Ammatillisen koulutuksen pedagogiikka on jotain, joka muovautuu monipuolisesti erilaisten kohderyhmien ja yksilöiden tarpeisiin (esim. perustutkintoon tuleva nuori – EAT:a suorittava kokenut työntekijä.) Avainsana on yksilölle parhaiten soveltuva opintopolku.
 • HOKS- ideologia on joissakin tapauksissa tuonut mukanaan sen lieveilmiön, että ryhmässä tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä on tarpeettomasti vähätelty.
 • Osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista hyötyy eniten strukturoidusta opintopolusta, joka kiinnittyy ryhmäprosessiin.

Työelämäläheisyys

Väitelauseet:

 • Osaamme motivoida paikallista elinkeinoelämää yhteistyöhön kanssamme, ja kertoa heille myös heidän toimintojaan hyödyttäviä asioita, jotka yhteistyön kautta mahdollistuvat.
 • Näemme ammatillisen koulutuksen työelämäläheisyyden laajana pedagogisena lähestymistapana, joka on paljon muutakin kuin opiskelijoiden osaamisen hankkimista ja arviointia työpaikoilla.
 • Olemme itse valmiita avaamaan oman osaamisemme, opiskelijoiden osaamisen hankkimisen ja arvioinnin käytäntömme työelämälle ja kehittämään näitä edelleen työelämälähtöisesti.
 • Teemme yhteistyötä ja kehittämista konkreettisesti monilla foorumeilla, ja osaamme nämä foorumit helposti nimetä ja esitellä.

Uusi opiskelijuus

Väitelauseet:

 • Opiskelijan yksilöllinen huomioiminen on tärkeää: ammatillisessa koulutuksessa ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat kykynsä.
 • Opiskelijat arvostavat aidoissa työtilanteissa tapahtuvaa oppimista, jota on taustoitettu teoriatiedoin.
 • Opiskelijat tarvitsevat läsnäolevia kohtaamisia.

Aktiviteetit

 • Kerätkää sopivan kokoinen porukka ja katsokaa yhdessä yksi (tai useampi) video.
 • Videoiden kesto on 5-10min / teema.
  Videon katsomisen jälkeen varatkaa hieman aikaa keskusteluun ja sen dokumentointiin. Suosituksia digitaaliseen dokumentointiin: maksuttomat Flinga tai Padlet – kanvaasisovellukset, tai sähköiset käsitekarttasovellukset (esim. MindMaister tai Popplet)
 • Voitte ensin keskustella vapaasti, mitä ajatuksia video herätti. Tarkentakaa keskusteluanne lopuksi seuraaviin teemoihin:
 1. Miten minun/ meidän tulee toimia, että voimme kehittää käytäntöjämme opetuksessa ja ohjauksessa tällä hetkellä? (suhteessa aiheena olevaan teemaan)
 2. Miten aiheena oleva teema tulee muuttumaan seuraavan viiden vuoden kuluessa (ja miten muutosta ennakoimme) ?

Jokaisesta teemasta löytyy ko. videon kohdalta 3-4 väitelausetta, jotka voivat tarvittaessa toimia keskustelun sytykkeenä.

Vinkkejä ammatillisen opintopiirin toimintaan:

Yksi osallistujista voi toimia keskustelun avaajana ja puheenjohtajana ja yksi sihteerinä, joka dokumentoi tärkeimmät ajatukset ja ideat. Osallistujat tuovat vuorollaan esiin oman kokemuksensa ja näkemyksensä käsiteltävästä teemasta. Keskustelun tarkoituksena on jalostaa kokemuksista ja näkemyksistä yhteinen kollegiaalinen näkemys, jonka perusteella yhteistä ammatillista toimintaa voi kehittää ja tulevia muutoksia ennakoida. Yhteinen kollegiaalinen näkemys on hyvä tiivistää ja dokumentoida 3-5 kohtaan.

Keskustelun purku valitsemallanne tavalla

Miten hyödynnätte dokumentaatiota arjen ja jatkotoimintojen kehittämisessä?

Esimerkkinä kuvakaappaus Flinga- seinästä